محورهای کنفرانس

محورهای این دوره از کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  • · طراحی خدمات و کسب و کارهای الکترونیک
  • · طراحی خدمات و گردشگری
  • · طراحی خدمات و مدیریت شهری