فراخوان ارسال خلاصه مقالات دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات۲ اسفند ۱۳۹۴

اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. از زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺪﻟﻬﺎى ﺗﺠﺎرى ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ آﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ را درك ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ارزﺷﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ- اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت، حوزه ای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آى-ﺗﻰ و … را در کنار هم به کار می گیرد. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎى اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ روى اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در کنار تقویت کسب و کارها، زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

توجه به اهمیت حوزه های خدماتی همچون سایر حوزه های کسب و کار و بازنگری در ارائه روند ایجاد و ارائه خدمات موجود در سطح کشور ما را برآن داشت تا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات را پایه گذاری کنیم. پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات و استقبال علاقه مندان به این حوزه از دیزاین، پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی در نظر دارد با همکاری اساتید، پژوهشگران، دانشگاه ها، سازمان های دولتی و خصوصی دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات را با رویکرد “طراحی خدمات و ارزش آفرینی” در آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار نماید.

محورهای این دوره از کنفرانس به شرح زیر می باشد:

طراحی خدمات و کسب و کارهای الکترونیک
طراحی خدمات و گردشگری
طراحی خدمات و مدیریت شهری

ازکلیه اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و فعالین محترم دعوت مي شود چکیده مقالات تحقیقاتی با روش های کمی، کیفی، ترکیبی و مطالعات موردی خود را تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ارسال نمايند.

لازم به ذکر است مقالات بايد در قالب فرمت مشخص شده و تحت موضوعات محورهای تخصصی کنفرانس آماده گرديده و از طريق سامانه مقالات به دبيرخانه کنفرانس ارسال گردند.