میترا خزاعیمدیر تحقیقات در طراحی استراتژیک تله کام آلمان

مدیر تحقیقات استراتژیک و طراحی خدمات تلكام ديزاين- دويچه تلكام

 

میترا خزاعی محقق و استراتژیست، متخصص طراحی انسان محور و تجربه خدمات است. او دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران و دکترای طراحی استراتژیک با درجه عالی از دانشگاه ووپرتال آلمان است. عنوان پروژه دکترای خانم خزاعی طراحی برای درک بازیگونه جهت بهبود تجربه خدمات روزمره بوده و فعالیت های پژوهشی و حرفه ای او هم اکنون متمرکز در بکارگیری رویکرد تفکر طراحی در ایجاد نوآوری و ترجمه آن به استراتژی طراحی خدمات و محصولات است. او در حال حاضر در سمت مدیریت تحقیقات و طراحی استراتژیک خدمات در شرکت دویچه تلکام آلمان مشغول به کار است. از دیگر فعالیت ها و پیشینه حرفه ای او تدریس در دانشگاه و همکاری در پروژه های پژوهشی و مشاوره دیزاین می باشد.