محمد رزاقی

 

رئیس دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر