داوود اکبری

مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور طراحی صنعتی