حامد مظاهریان

معاون وزیر راه و شهرسازی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران