کمیته علمی

وحید دائم اینانلوعضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان / مدیر برندینگ استوا