صالح برادران امینیدبیر کمیته علمی / مشاور، مدرس و طراح خدمات