حامیان معنوی

  • Service Design Network
  • مرکز نوآوری شهری تهران
  • کیک استودیو ورتا
  • آتلیه طراحی رسمه
  • شنبه
  • فرصت امروز
  • eurocert
  • سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • وزارت راه و شهرسازی
  • دانشگاه علم و صنعت